• Vektor Munkavédelmi Kft.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos 2023. március 1. napjától

Általános rendelkezések, hatály

1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) hatálya kiterjed a VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112. Cégjegyzékszám: 01 09 884255, adószám: 14004643-2-43 (továbbiakban „Vektor Kft”) valamint a Vektor Kft által működtetett www.vektorkft.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és partnerei, mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között munkaruházati termékek, illetőleg egyéni védőeszközök (a továbbiakban: „Termékek”) szállítására vonatkozóan létesített üzleti kapcsolatokra, jogviszonyokra. Együttesen: a Felek jogait és kötelezettségét tartalmazza. Jelen ÁFSZ hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra is, mely a vektor-safety.hu/hu webáruházon keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) szabályozza.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a 2001. évi CVIII. törvény, valamint a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Jelen ÁSZF 2023. március 1. napjától visszavonásig hatályos. A Vektor Kft jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amennyiben jogszabályváltozás erre okot ad azzal, hogy a módosított ÁSZF az Ügyfelekkel már megkötött szerződéseket nem érinti. A módosításokat a Vektor Kft azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a weboldalon történő vásárláshoz a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása szükséges.

A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve a magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért és károkért a Vektor Kft felelősséget nem vállal.

2. A Vektor Kft munkaruházati termékek és egyéni védőeszközök előállításával és értékesítésével foglalkozik. A Vektor Kft a Termékek egy részét saját maga állítja elő, más részüket saját nevében továbbértékesítési céllal szerzi be. A termékek a Vektor Kft kizárólagos és tehermentes tulajdonát képezik.

3. A Vektor Kft külön köteles tájékoztatni Megrendelőt arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, az nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérnek.

4. A Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek a közöttük korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek, úgy arról a Vektor Kft-től külön figyelemfelhívó tájékoztatást kapott, az ilyen kikötést kifejezetten elfogadja.

5. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződő Felek között létrejött jogviszony egyedi feltételeit rögzítő szerződés (a továbbiakban: „Egyedi Szerződés”) együtt képezik a Szerződő Felek között a szolgáltatás tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást.

6. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépése után kötött Egyedi Szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek között tartalmi ellentmondás merül fel, úgy az adott jogviszony tekintetében az Egyedi Szerződés rendelkezései élveznek elsőbbséget. Az Egyedi Szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések irányadóak.

7. A Megrendelő kijelenti, hogy az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően a Vektor Kft lehetővé tette számára a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmának megismerését, és az Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja. Megrendelő kijelenti továbbá, hogy az Általános Szerződési Feltételek ismeretében azokat nem tartja tisztességtelennek tekintettel arra, hogy az a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértése nélkül rögzíti, és nem hozza a Megrendelőt egyoldalúan és indokolatlanul hátrányos helyzetbe a Vektor Kft-vel szemben.

8. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy tartós üzleti kapcsolat esetén jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a Termékek tekintetében a Megrendelővel korábban létrehozott hatályos, illetve a jövőben létrehozandó Egyedi Szerződésekre is mindaddig, amíg a Szerződő Felek más feltételekben kifejezetten és írásban meg nem állapodnak.

Egyedi szerződési feltételek, szerződéskötés

9. A Termékek szállítására vonatkozó egyedi feltételeket a Megrendelő és a Vektor Kft között írásbeli formában létrejött Egyedi Szerződés tartalmazza.

10. Amennyiben a Termékek tekintetében a Megrendelő és a Vektor Kft között Egyedi Szerződés nem kerülne megkötésre, úgy az adott szállítás tárgyára, illetőleg tartalmára vonatkozólag kizárólag az írásbeli megrendelés, és annak visszaigazolása irányadó.

Ajánlatok

11. A Vektor Kft által tett ajánlatok harmadik személyre nem ruházhatók át, azok kizárólag a Megrendelő vonatkozásában érvényesek. Az ajánlati árak kizárólag az ajánlatban megjelölt mennyiségek, termékek és határidő esetén irányadók, a megrendelés bármely változása az árak változását vonhatja maga után.

12. A Vektor Kft fenntartja a jogot, hogy indokolt írásbeli nyilatkozattal elálljon az ajánlatban foglalt ajánlati áron történő teljesítésétől, amennyiben az rá nézve rendkívül hátrányossá válik a megváltozott körülmények miatt. A jelen pontban foglalt esetben a Vektor Kft köteles a Megrendelőt érintő árváltozásról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

13. Az ajánlatokhoz esetlegesen mellékletként csatolt fotók, rajzok, egyéb paramétereket tartalmazó dokumentumok kizárólag információs célokat szolgálnak, tájékoztató adatokat tartalmaznak. A konstrukciós változtatások jogát fenntartja. Ha a leszállított termék funkciójában, formájában, színében és alkalmazhatóságában azonos tulajdonságokkal bír, a kismértékű konstrukciós változtatások a szállítási szerződést nem érvénytelenítik.

14. Amennyiben az ajánlaton konkrét érvényességi idő nem szerepel, úgy az ajánlat érvényessége az ajánlat dátumától számított 15 nap. Az ajánlat érvényességét követően ajánlati kötöttsége megszűnik.

Megrendelés, megrendelések visszaigazolása

15. A megrendelésnek tartalmaznia kell különösen a megrendelt Termék fajtáját, a darabszámot, a Termék ajánlatban szereplő nettó egységárát és a Megrendelő azonosító adatait (cégnév, székhely, adószám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó adatai, email címe). A jelen pontban megjelölt adatok hibás vagy hiányos közlése esetén, az ebből származó minden felelősség Megrendelőt terheli. Egyedi Szerződés hiányában a Megrendelő a megrendelésen, a Vektor Kft a megrendelés visszaigazolásán köteles feltüntetni a kapcsolattartó személy nevét, levelezési címét, e-mail címét, telefon, illetőleg telefax számát. A szerződés teljesítése során ezen kapcsolattartó személyek jogosultak eljárni a teljesítéssel kapcsolatos minden kérdésben.

16. A Vektor Kft a megrendeléseket írásban fogadja el. Az írásbeli megrendelés leadása történhet levélben, faxon, e-mailben. A megrendelés akkor tekinthető hivatalosan elfogadottnak, ha a Megrendelő a Vektor Kft írásos visszaigazolását megkapta. A Vektor Kft a megrendeléseket a megrendelt Termékekre vonatkozó árak és a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolja, hogy a rendelést fogadta, de a tényleges határidőt gyártó információja alapján ad. A visszaigazolás megküldése e-mailben történik. A Vektor Kft a visszaigazolás megérkezését, illetve tudomásulvételét nem ellenőrzi.

17. Ha a Megrendelő a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül nem jelzi semminemű kifogását (ideértve a megrendelés visszaigazolásának elmaradását), a Vektor Kft a megrendelést, illetve annak visszaigazolását érvényesen létrejött szállítási szerződésnek tekinti.

18. A megrendelés annak leadását követő 3 (kivéve ha a rendelés már időközben teljesült) munkanapon belül írásban (levélben, faxon, e-mailben) módosítható. A módosítás akkor tekinthető hivatalosan elfogadottnak, ha a Megrendelő a Vektor Kft írásos visszaigazolását a módosítások tekintetében megkapta. A jelen pontban foglalt határidőn túl módosításnak nincs helye. Vissza nem igazolt módosítással kapcsolatosan a Vektor Kft utólagos reklamációt nem fogad el.

Megrendelés lemondása, visszautasítása

19. A Megrendelő általi rendelés a leadását követő 3 napon belül mondható le, ezen határidőn túl a Vektor Kft a megrendelés lemondását nem tudja elfogadni.

A visszahozott termékek eladási értékének 20%-a kezelési költségként levonásra kerül a jóváírásból. A visszaküldött termékek esetében a szállítási költség a Megrendelőt terhelik.

20. A Vektor Kft fenntartja a jogot, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja abban az esetben, ha alapos kétsége merül fel a Megrendelő fizetési készségével és képességével kapcsolatban. Ebben az esetben a Vektor Kft semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás), egyoldalúan jogosult a szerződéstől történő elállásra.

Árak

21. Ha az ajánlatban eltérő rendelkezés nem szerepel, az árak általános forgalmi adó nélküli nettó áraknak tekintendőek, amelyek tartalmazzák a gyári csomagolás költségeit.

22. Az ajánlatban szereplő árak nem tartalmazzák a fuvarozás, postai feladás, futár, illetőleg a pótlólagos vagy gyűjtőcsomagolás költségeit, ha azt korábban alkalmazott szerződés, vagy más megállapodás nem zárja ki. A kiszállítás költsége nettó 1,250,-Ft / rendelés, utánvét esetén 500,-Ft felár a készpénz beszedés illetve a futárnál történő kártyás fizetés díja.

23. A Vektor Kft – az ajánlati kötöttség idején túl – fenntartja magának az árváltoztatás jogát, különös tekintettel a Megrendelés visszaigazolásának árfolyam változás miatti árváltozására (ajánlatkori érvényes MNB középárfolyam változása /- 3%) napi árfolyam alapján.

Számlázás, fizetési feltételek

24. Eltérő megállapodás hiányában az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF.

25. A Vektor Kft a számla első példányát – a szállítási módtól függően - elsődlegesen a Termékkel vagy utólag postai úton, ajánlott levélben, vagy e-számlaként vagy emailben juttatja el Megrendelő részére. Amennyiben a számla átadása nem a Termékek átadásával egyidejűleg történik, úgy a Vektor Kft köteles a Termékek átadásától számított legkésőbb 15 munkanapon belül kiállítani a Termékekre vonatkozó számlát, (ha azt egyéb megállapodás nem zárja ki) és köteles azt haladéktalanul megküldeni Megrendelő részére.

26. A Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles jelezni a Vektor Kft részére, ha a számlával akár formai, akár tartalmi okokból kifogása merül fel. Amennyiben ezen határidőn belül Megrendelő nem emel kifogást, úgy Vektor Kft a számlát elfogadottnak tekinti.

27. Amennyiben a Megrendelő formai hiány miatt kifogást emel a számlával szemben vagy a számla elvesztését, megsemmisülését, meg nem érkezését jelzi a Vektor Kft felé, a Vektor Kft a számlát – szükség szerint – haladéktalanul javítani, ismételten megküldeni köteles.

28. A Termékek vételárának megfizetése készpénzzel, utánvéttel vagy banki átutalással történhet. Nettó 50.000,- Ft alatti vásárlás esetében – egyedi megállapodás hiányában – csak készpénzfizetést, előlegfizetést vagy utánvétes fizetést fogad el. A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett fizetési móddal. Banki átutalással történő fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, a fizetési határidő 8 naptári nap. Első megrendelés esetén a megrendelés ellenértékét – külön megállapodás hiányában – készpénzben előlegfizetést vagy utánvétes fizetéssel kell megfizetni.

29. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vektor Kft jogosult a késedelmi kamat érvényesítésére, amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév 1. napján érvényes jegybanki alapkamat- nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, köteles a Vektor Kft-nek a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 EUR-nak megfelelő forint összeget megfizetni. A behajtási költség forint összegét a késedelmi kamatfizetési kötelezettség első napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (MNB) devizaközépárfolyamával kell meghatározni.

A Vektor Kft jogosult 14 naptári napon túli fizetési késedelem esetén – választása szerint - a folyamatban lévő megrendelések teljesítésének külön értesítés nélküli felfüggesztésére, a már legyártott Termékek visszatartására vagy a megrendeléstől való elállásra.

A Vektor Kft az Áfa tv. 2020. július 1. napjától hatályos, a számlaadat szolgáltatási kötelezettség megsértéséből illetve a számla kiállításához szükséges teljesítési igazolás kiadására vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítéséből fakadó marasztalás, költség és kár megtérítését fogja érvényesíteni vevővel szemben.

Tulajdonjog fenntartás

30. A Termékekről kiállított számla teljes kiegyenlítéséig a Vektor Kft a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. 14 naptári napon túli fizetési késedelem esetén a Vektor Kft-nek jogában áll az árut visszaszállítani Megrendelőtől. A visszaszállítás költségei ebben az esetben is a Megrendelőt terhelik, amelynek kiszámlázására jogosulttá válik.

31. A Megrendelő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló Termékeket a tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt nem jogosult elidegeníteni, és nem jogosult azokat megterhelni. A jelen pontban foglalt rendelkezés megszegése esetén a Megrendelő korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik a Vektor Kft irányában.

Szállítási határidő

32. A szállítási határidő a megrendelés visszaigazoláson megadott dátum. A szállítási határidőt a Vektor Kft a visszaigazolásban jelöli meg, amelyet a Vektor Kft köteles betartani.

33. A Vektor Kft mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de a határidő tekintetében kötbérfizetési vagy más anyagi felelősséget nem vállal pl. elmaradt haszon vagy egyéb üzleti kár.

34. A Vektor Kft tájékoztatja Megrendelőt, hogy a szállítási határidő a beszállítók jelzése alapján módosulhat. A szállítási határidő módosulását – az arról való értesüléstől számított lehető legrövidebb időn belül – a Vektor Kft köteles haladéktalanul a Megrendelő tudomására hozni. Amennyiben a jelzett határidő módosítás a Megrendelő számára nem elfogadható, vagy a módosult feltételekkel a szerződés teljesítése már nem áll érdekében, jogában áll az érintett tétel lemondása (ha a Vektor Kft is le tudja mondani a gyártó / beszállító felé) kivéve ez alól a saját gyártású illetve az egyedi jelöléssel ellátott termékeket. Amennyiben Megrendelő az akadályközléstől számított 3 munkanapon belül elállását nem jelzi a Vektor Kft részére, a Vektor Kft a határidő módosítást elfogadottnak tekinti.

Néhány külföldi gyártó esetén lehetőség van gyorsabb szállítás választására, melynél az expressz fuvardíj kalkulálása a rendelések esetében egyedileg történik.

A megrendelés teljesítése, részteljesítés

35. A Vektor Kft fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre. A Megrendelő a határidő előtti teljesítést kifejezetten elfogadja.

36. A Vektor Kft mindent megtesz a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében, ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy több tételből álló megrendelést több részletben szállítva, és számlázva teljesítsen. E kitétel alól kivételt képez az olyan termék szállítása, amely termék nyilvánvalóan csak egy másik termékkel együtt használható (pl. egy készülék és tartozéka). A Megrendelő a több részletben való teljesítést kifejezetten elfogadja.

37. Határidőn túli szállításnál, ha a Megrendelő – a Vektor Kft általi tájékoztatástól számított 3 munkanapon belül - nem jelezte a megrendeléstől való elállását a 34. pontban foglaltaknak megfelelően, a terméket köteles átvenni, és köteles annak ellenértékét megfelelően kiegyenlíteni.

38. A szerződés teljesítése során Szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződés teljesí-tésére kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Ezen intézkedéseket és nyilatkozatokat a Szerződő Felek írásban rögzítik.

39. A Vektor Kft a teljesítés során – ha az Egyedi Szerződés másképpen nem rendelkezik – teljesítési segéd, alvállalkozó igénybevételére jogosult.

A teljesítés helye, fuvarozás, Termékek átvétele, ellenőrzése

40. A teljesítés helye Szerződő Felek megállapodása alapján a Vektor Kft vagy a Megrendelő székhelye vagy telephelye, vagy egyéb, a Megrendelő által meghatározott belföldi teljesítési hely. A teljesítés helyét a Megrendelő a megrendelés leadásával egyidejűleg köteles megjelölni a Vektor Kft részére. Amennyiben a teljesítés helyét a Megrendelő nem jelöli meg, a teljesítés a Vektor Kft telephelye.

41. A Megrendelő a megrendelésben jogosult meghatározni, hogy a terméket maga kívánja elfuvarozni, azt a Vektor Kft fuvarozza el, a fuvarozás futárral vagy postai úton történjen. A Megrendelő a fuvarozási módot a szállítás napját megelőző 5. munkanapig írásban módosíthatja. Ettől eltérő módosítás esetén a szállítási határidő változhat.

42. Egyéb megállapodás hiányában a fuvarozás mindennemű költsége Megrendelőt terheli. A fuvarozás költsége – amennyiben a Termékeket nem Megrendelő fuvarozza el – az Egyedi Szerződésben vagy a megrendelés visszaigazolásában kerül meghatározásra. Amennyiben a fuvarozási mód a Megrendelő által módosításra kerül, úgy a Vektor Kft a visszaigazolásban megjelölt fuvarozási költséget megfelelően módosítani jogosult.

43. A Vektor Kft köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a csomagolás megóvja. A Vektor Kft köteles biztosítani a leszállított termékek egyedi és egyértelmű beazonosíthatóságát, köteles a Termékeket a jogszabályoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni.

44. A Termékek átadása a Vektor Kft által aláírt levél kíséretében történik, amelyet a Megrendelő átvételt intéző képviselője köteles aláírni. A mindkét fél képviselője által aláírt levél teljesítésigazolásnak minősül, azaz a leszállított Termékek mennyiségi átvételét igazolja. A Megrendelő képviselője a Termékek átvételekor köteles nevét, és az átvétel dátumát olvashatóan a levélen feltüntetni, (ez mellett bélyegző vagy személyi igazolványszám szükséges) mert ez lesz a számla valós teljesítési dátuma.

45. Amennyiben a Termékek átadása a Vektor Kft székhelyén, telephelyén történik, úgy a Vektor Kft tételes ellenőrzéssel adja át a Termékeket a Megrendelő képviselőjének (azonnali tételes átvétel). Ha az átvételkor felismerhető, hogy a termékek hiányosak vagy sérültek, a Vektor Kft-vel szemben a Megrendelő az erre vonatkozó igényét – jegyzőkönyv felvételével – haladéktalanul érvényesíteni köteles, ellenkező esetben a Megrendelő elesik az igényérvényesítés jogától. A jelen pontban meghatározott esetben utólagos mennyiségi vagy minőségi reklamációt a Vektor Kft csak kivételesen indokolt esetben fogad el (például ha a hiány vagy a sérülés átvételkor nem volt felismerhető) az átvételt követő 2 munkanapon belül.

A Vektor Kft a Megrendelő raktárának bejáratáig szállítja a termékeket. A Megrendelő képviselője biztosítja a raktár bejáratáig gépkocsival való eljutást és a lepakoláshoz szükséges elvárható eszközöket (raklap, béka, targonca). A szállítás kifejezetten nem tartalmazza a Megrendelő épületén vagy raktárán belüli árumozgatást.

46. Futárral, postai úton érkezett vagy a Vektor Kft által fuvarozott áru esetén a Megrendelőnek csak a szállítási dokumentumon (levélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. Ebben az esetben Megrendelő kötelessége az átvétellel egyidejűleg ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a Vektor Kft megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. A Megrendelő mindkét esetben haladéktalanul köteles értesíteni a Vektor Kft-t.

47. A 46. pontban foglalt szállítási mód esetén a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 2 munkanapon belül köteles a Termékek tételes mennyiségi és minőségi ellenőrzésére (utólagos tételes átvétel). Utólagos tételes átvételnél a Vektor Kft vállalja, hogy igazolt minőségi vagy mennyiségi eltérés esetén a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. A Megrendelő vállalja, hogy kétséges esetben nem gátolja az eltérés okainak feltárását, abban együttműködik a Vektor Kft-vel, ennek keretében – a Vektor Kft-vel rövid úton történő egyeztetésnek megfelelően – átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a kifogásolt Terméket. Utólagos tételes átvételnél a Megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni.

48. A Megrendelő rendelési hibájából adódó eltérésekért a Vektor Kft nem vállal felelősséget, ilyen okból reklamációt nem fogad el.

Minőségi megfelelés, szavatosság, garancia

49. A Vektor Kft az általa szállított Termékekre a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott szavatossági és jótállási kötelezettséget vállalja. A jótállási kötelezettség időtartama – ha az adott Termék vonatkozásában más jótállási idő nem kerül megjelölésre – 6 hónap. A jótállási idő a Termék átvételének napján kezdődik. A Megrendelő a jótállási hibáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Vektor Kft-t írásban értesíteni, honlapról is letölthető Reklamációs adatlapon. A késedelemből eredő további károkért a Vektor Kft felelősséget nem vállal.

50. A jótállás kizárólag olyan hibákra terjed ki, amelyek rendeltetésszerű használat mellett, a Termék hibájából bekövetkező minőségi romlásból származnak (pl.: gyártási hiba, anyaghiba, varrási- vagy összeállítási hiba). A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Saját gyártású ruhák esetében a kezelési útmutatóban meghatározott irányelvek érvényesülnek. Egyéb termékek esetében a ruhába belevarrt címkén jelzett használati utasítások.

A napi, rendszeres használatból eredő szokásos kopásra a jótállás nem vonatkozik. Egyedi készítésű termékek esetében a választott méretek meghatározása a Megrendelő felelőssége a Vektor Kft által biztosított mérettáblázat alapján. A tévesen rögzített illetve rendelt termékek esetében a Vektor Kft felelősséget nem vállal.

51. A Vektor Kft szavatolja, és jótáll azért, hogy az általa leszállított Termékek újak, megfelelnek a Termékre vonatkozó műszaki előírásoknak, minőségi követelményeknek és szabványoknak, valamint hogy a teljesítés során az elvárható szakértelemmel és gondossággal jár el.

52. Minőségi vagy garanciális probléma esetén a Megrendelő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával igazolni. Amennyiben a Terméket tovább értékesítette, az értékesítés napját az eladási számlája másolatával is köteles igazolni.

53. A Vektor Kft vállalja, hogy a reklamáció kivizsgálását saját székhelyén, telephelyén költségmentesen intézi, annak eredményéről tájékoztatja a Megrendelőt. A Szerződő Felek a reklamáció kivizsgálása során kötelesek kölcsönösen együttműködni és kötelesek törekedni a reklamáció üzleti tisztesség keretein belül történő rendezésére. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél előlegezi, aki a külső döntnök, szakértő bevonását indítványozza, és az a fél viseli, akinek felelősségét a külső döntéshozó vagy szakértő megállapította.

54. A reklamáció kizárólag abban az esetben kerül kivizsgálásra, ha a reklamáció tárgyát képező Terméket a Megrendelő tiszta állapotban juttatja vissza a Vektor Kft részére. A szennyezett terméket a Vektor Kft nem köteles átvenni megvizsgálásra.

55. A reklamáció kivizsgálásának határideje a Termék Vektor Kft székhelyére, telephelyére történő visszaérkezésétől és a pontosan kitöltött reklamációs adatlap átvételétől számított 15 munkanap. A Vektor Kft elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén - a probléma jellegétől függően - vállalja a Termék cseréjét vagy javítását illetve a Termék árának pénzbeli visszatérítését. A jótállási időn belül a Termék cseréje, javítása térítésmentesen, a jótállási időszak elteltét követően a Megrendelő által megfizetett térítés ellenében történik. A Termék visszajuttatásának költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik. Ha a Terméket a Gyártó bevizsgálja vagy visszautasítja annak jogosságát akkor annak a szállítási költségei a Megrendelő részére tovább terhelésre kerülnek.

56. A Termék cseréje esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely idő alatt a Termék a jótállási körbe tartozó hiba miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt. A Termék cseréje esetén a jótállási idő újra kezdődik.

57. Amennyiben a minőségi kifogás nem volt jogos, megalapozott (pl.: megállapítható, hogy a sérülést a Megrendelő, használó okozta), úgy a javítást a Vektor Kft külön díjazás ellenében végzi el a Megrendelő kérésére.

58. A Vektor Kft esetlegesen felmerülő kártérítési felelőssége kizárólag a hibás termék értékéig terjed. A Vektor Kft a szállítás késedelme vagy a hibás termék használata miatt bekövetkezett közvetlen vagy közvetett károkért felelősséget nem vállal.

A Termék őrzése, tárolása

59. Amennyiben a Termék átvétele a megrendelés szerint a Vektor Kft székhelyén/telephelyén történik, a Vektor Kft a megrendelt Termékeket annak átvételéig őrzi. Ha a szállítási határidőt követő 8 napon belül Megrendelő a Terméket nem veszi át, ezen határidőt követően a Vektor Kft minden megkezdett naptári nap után jogosult a Termékek bruttó vételárának 3 %-át, mint tárolási díjat felszámítani. Amennyiben a Megrendelő a Termékeket a szállítási határidőt követő 30. napig nem veszi át, a Vektor Kft jogosult a megrendelt, de át nem vett Termékeket harmadik személy részére értékesíteni és a Termék bruttó vételárának 80%-át, mint tárolási díjat kiszámlázni. Egyedi, speciális igényre gyártott Termék esetén – amely harmadik személy számára nem értékesíthető – a Vektor Kft jogosult a Termékek tárolási díjjal növelt teljes vételárát kiszámlázni, és a szállítási határidőt követő 31. napon a Termékeket megsemmisíteni. Amennyiben a megrendelés szerint a Termék átvétele Megrendelő székhelyén/telephelyén történik, a Vektor Kft– a fentieken túlmenően – jogosult a Termék továbbításával felmerült fuvarozási, postaköltséget is érvényesíteni Megrendelővel szemben.

Panaszkezelés rendje

60. A Vektor Kft törekszik arra, hogy a weboldalon történő vásárlást jelen ÁSZF –nek megfelelően teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak valamilyen panasza van, vagy a weboldalon nyújtott szolgáltatással illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy levélben, illetve honlapunk kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti. Tájékoztatjuk, hogy a panaszügyintézés helye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

61. A Vektor Kft a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Vektor Kft a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, annak másolati példányát megküldi a Felhasználónak a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vektor Kft a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

62. Írásbeli panaszt a Vektor Kft 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját indokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, az az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

63. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tények részletes és pontos leírását.

Panasszal fordulhat:

Békéltető testülethez fordulás: a termék/szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a Vektor Kft székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-kis és középvállalkozás, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetősége:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

E-mail cím

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület / 1364 Budapest, Pf.: 81


Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Vektor Kft
képviselője együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája: www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Adatvédelem

Társaságunk Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el: vektor-safety.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat

Záró rendelkezések

65. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, rendelkezései az irányadók.

66. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vektor Kft minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de az Általános Szerződési Feltételek módosítása visszamenőleges hatállyal nem értelmezhető. Tartós üzleti kapcsolat esetén az Általános Szerződési Feltételek módosulását a módosulást követő 3 munkanapon belül, ennek elmaradása esetén az első megrendelés beérkezésekor köteles jelezni Megrendelő részére.

67. Adott megrendelés teljesítésére azon Általános Szerződési Feltételek vonatkozik, amely a megrendelés beérkezésekor hatályban van.

68. A Megrendelő kérésére a Vektor Kft köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket. A jelen pontban foglalt rendelkezésre bocsátás elektronikus úton (a Vektor Kft honlapján való közzététellel vagy e-mail útján) is elfogadott.

69. Az Általános Szerződési Feltételek bármely másolata csak a Vektor Kft cégszerű aláírásával és dátummal ellátva érvényes. Az aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztatási célokat szolgálnak.

70. Megrendelő a fenti Általános Szerződési Feltételek tekintetében kifejezetten kijelenti, hogy azokat átolvasta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértette, így az Általános Szerződési Fel-tételeket Vektor Kft-vel létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Érvényes:

2023. március 1. napjától visszavonásig vagy módosításig

A Vektor Munkavédelmi Kft. -ről

A Vektor Munkavédelmi Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft. 1987-ben alakult. Az alapítása óta eltelt több mint negyed évszázadban sok minden átalakult, de cégünk filozófiája változatlan maradt: teljes körű védelem és az emberi egészség megőrzése a legkülönbözőbb munkakörülmények között.

 

Kapcsolat

1222 Budapest,
Nagytétényi út 112.

 

Nyitvatartás

Shop nyitvatartása: H-P.: 7:30 – 15:00

Raktár nyitvatartása: H-P.: 7:30 – 15:00

Iroda nyitvatartása: H-P.: 9:00 – 15:00

© 2017. VEKTOR Munkavédelmi Kft. - Minden jog fenntartva.